Thiết bị:
 • huyện, Thông Nông
  • xã, Cần Nông
  • xã, Vị Quang
  • xã, Ngọc Ðộng
  • xã, Lương Thông
  • xã, Ðã Thông
   • Xóm Lũng Tán
  • xã, Lương Can
  • thị trấn, Thông Nông
  • xã, Bình Lãng
  • xã, Thanh Long
 • huyện, Hà Quảng
  • xã, Hồng Sĩ
   • Thôn Liêu Hạ
   • Xóm Lũng Ngần
   • Xóm Lũng Dán
   • Xóm Làng Lình
  • xã, Vần Dính
   • Xóm Lũng Vẻn
  • xã, Thương Thôn
   • Xóm Tràng Đỉ
  • xã, Kéo Yên
  • xã, Trường Hà
  • xã, Quý Quân
   • Xóm Lũng Mới
  • xã, Sóc Hà
  • xã, Lũng Nặm
  • xã, Đào Ngạn
  • xã, Ma Ba
   • Xóm Mạ Bảng
   • Xóm Lũng Rản
  • xã, Nội Thôn
  • xã, Sĩ Hai
   • Xóm Khâu Sớ
  • xã, Cải Viên
  • xã, Phù Ngọc
  • xã, Vân An
  • xã, Hạ Thôn
   • Xóm Lũng Hoài
   • Xóm Rằng Khoen
  • xã, Tổng Cọt
 • Huyện Nguyên Bình
  • xã, Quang Thành
  • xã, Thành Công
  • xã, Vũ Nông
  • xã, Thái Học
  • thị trấn, Nguyên Bình
  • xã, Minh Thanh
  • thị trấn, Tĩnh Túc
  • xã, Thể Dục
  • xã, Lang Môn
  • xã, Thịnh Vượng
  • xã, Tam Kim
  • xã, Hưng Đạo
  • xã, Bắc Hợp
  • xã, Minh Tâm
 • huyện, Bảo Lạc
  • xã, Thượng Hà
  • xã, Kim Cúc
  • xã, Hưng Đạo
  • xã, Hưng Thịnh
  • xã, Đình Phùng
  • xã, Huy Giáp
  • xã, Cô Ba
  • xã, Bảo Toàn
  • xã, Cốc Pàng
  • xã, Phan Thanh
  • xã, Khánh Xuân
  • xã, Hồng An
  • xã, Xuân Trường
 • huyện, Trùng Khánh
  • xã, Thân Giáp
  • xã, Thông Huề
  • xã, Ngọc Côn
  • xã, Ngọc Khê
  • xã, Khâm Thành
  • xã, Cảnh Tiên
  • xã, Phong Nậm
  • xã, Đình Minh
  • thị trấn, Trùng Khánh
  • xã, Lăng Yên
  • xã, Trung Phúc
  • xã, Ngọc Chung
  • xã, Cao Thăng
  • xã, Đức Hồng
  • xã, Phong Châu
  • xã, Chí Viễn
  • xã, Đình Phong
  • xã, Đàm Thủy
  • xã, Lăng Hiếu
 • huyện, Trà Lĩnh
  • thị trấn, Hùng Quốc
  • xã, Quang Vinh
  • xã, Cô Mười
  • xã, Cao Chương
  • xã, Quang Trung
  • xã, Xuân Nội
  • xã, Tri Phương
  • xã, Quốc Toản
  • xã, Lưu Ngọc
  • xã, Quang Hán
 • huyện, Hòa An
  • xã, Công Trừng
  • xã, Trưng Lương
  • xã, Bình Long
  • xã, Bình Dương
  • xã, Dân Chủ
  • xã, Hồng Việt
  • xã, Nam Tuấn
  • xã, Hoàng Tung
  • xã, Đức Long
  • xã, Hưng Đạo
  • xã, Lê Chung
  • xã, Vinh Quang
  • xã, Bạch Đằng
  • thị trấn, Nước Hai
  • xã, Trưng Vương
  • xã, Quang Trung
  • xã, Nguyễn Huệ
  • xã, Chu Trinh
  • xã, Ngũ Lão
  • xã, Đức Xuân
  • xã, Đại Tiến
  • xã, Hồng Nam
  • xã, Hà Trì
  • xã, Bế Triều
 • huyện, Hạ Lang
  • xã, Ðồng Loan
  • xã, Quang Long
  • xã, Ðức Quang
  • xã, An Lạc
  • thị trấn, Thanh Nhật
  • xã, Kim Loan
  • xã, Vinh Quý
  • xã, Cô Ngân
  • xã, Thái Đức
  • xã, Thị Hoa
  • xã, Việt Chu
  • xã, Minh Long
  • xã, Thắng Lợi
  • xã, Lý Quốc
 • TX, Cao Bằng
  • phường, Tân Giang
  • phường, Đề Thám
  • phường, Sông Hiến
  • phường, Hợp Giang
 • huyện, Thạch An
  • xã, Trọng Con
  • xã, Thị Ngân
  • xã, Thái Cương
  • xã, Đức Xuân
  • xã, Lê Lợi
  • xã, Vân Trình
  • thị trấn, Đông Khê
  • xã, Đức Long
  • xã, Danh Sĩ
  • xã, Thụy Hùng
  • xã, Canh Tân
  • xã, Kim Đồng
 • huyện, Quảng Uyên
  • xã, Hoàng Hải
  • xã, Phi Hải
  • xã, Quốc Phong
  • xã, Tự Do
  • xã, Ngọc Động
  • thị trấn, Quảng Uyên
  • xã, Đoài Khôn
  • xã, Quốc Dân
  • xã, Chí Thảo
  • xã, Hạnh Phúc
  • xã, Hồng Định
  • xã, Quảng Hưng
  • xã, Độc Lập
  • xã, Cai Bộ
  • xã, Bình Lăng
  • xã, Phúc Sen
  • xã, Hồng Quang
  • xã, Hoàng Hải
 • huyện, Bảo Lâm
  • xã, Mông Ân
  • xã, Nam Quang
  • xã, Tân Việt
  • xã, Vĩnh Phong
  • xã, Vĩnh Quang
Chú ý
Vùng bò H'Mong quy mô nhiều (2,2-2,5 Con/hộ)
Vùng bò H'Mong quy trung bình (1,2-1,5 Con/hộ)
Vùng bò H'Mong quy ít (<1,2 Con/hộ)