H'Mong Gallery

Hình ảnh

Bò hmong

Thống kế truy cập

Hiện có 1 khách trực tuyến
Lượt truy cập: 302,125
Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể
Căn cứ vào quy định của luật sở hữu trí tuệ ăm 2005 và qui định của pháp luật về việc đăng ký nhãn hiệu tập thể
Căn cứ vào quyết định số:…  ngày….tháng….năm 20… về việc thành lập công ty xây dựng Lê Thanh
Căn cứ vào lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty được đăng ký bổ sung  năm 2010
Nhằm bảo vệ uy tín, danh tiếng và phát triển sản phẩm thịt bò H’mông của tỉnh Cao Bằng. Công ty Lê Thanh cùng các nhóm sở thích chăn nuôi và lò mổ tại địa phương cùng các công ty phân phối tại Hà Nội xây dựng qui chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể “Thịt bò H’mông Cao Bằng” của tỉnh Cao Bằng. Nhãn hiệu như hình đính kèm.
Qui chế gồm .. chương và … điều, cụ thể như sau đây:

CHƯƠNG I. CÁC QUI ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng
1.1. Quy chế quy định việc quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể “Thịt bò H’mông Cao Bằng” cho sản phẩm “Thịt bò H’mông Cao Bằng, tỉnh Cao bằng bao gồm: điều kiện được sử dụng, quyền, nghĩa vụ của người được sử dụng; đăng ký bảo hộ, thực hiện quyền sở hữu; kiểm tra việc sử dụng, thu hồi quyền sử dụng, xử lý vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo; in tem nhãn mác dán lên sản phẩm.
1.2. Đối tượng áp dụng Quy chế này là các hộ chăn nuôi trong các nhóm sở thích tại tỉnh Cao Bằng, công ty Lê Thanh (có lò mổ), một lò mổ tại km 5 xã Đề Thám, thị xã Cao Bằng, các công ty, cửa hàng tại Hà Nội như: VinaGap, Ecomar, Hà An và Biggreen đã đăng ký liên kết với nhau để cùng đăng ký sử dụng nhãn hiệu tập thể “Thịt bò H’mông Cao Bằng” và biểu trưng của sản phẩm.
Điều 2. Danh sách thành viên tham gia
2.1. Công ty sẽ thông báo danh sách các thành viên tham gia sử dụng nhãn hiệu tập thể đến các cơ quan có thẩm quyền liên quan theo quy định của pháp luật và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
2.2. Danh sách các thành viên do công ty lập và thông báo cho các thành viên khác có liên kết với công ty trong trường hợp cần thiết.

Điều 3. Điều kiện, quyền, nghĩa vụ khi được sử dụng Nhãn hiệu tập thể.
3.1. Để được sử dụng nhãn hiệu tập thể “Thịt bò H’mông Cao Bằng” cho sản phẩm thịt bò H’mông của tỉnh Cao Bằng, tổ chức hoặc cá nhân phải đáp ứng được các yêu cầu dưới đây:
3.1.1. Là thành viên có đơn đề nghị được sử dụng và cam kết tuân thủ Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể “Thịt bò H’mông Cao Bằng” cho sản phẩm thịt bò H’mông thuộc tỉnh Cao bằng, được công ty đồng ý.xin liên kết với công ty cùng tham gia sử dụng và phát triển sản phẩm thịt bò H’mông Cao Bằng và được công ty chấp nhận.
3.1.2. Phải có tham gia sản xuất hoặc kinh doanh sản phẩm “Thịt bò H’mông Cao Bằng”.
3.1.3. Chỉ được phép sử dụng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm “Thịt bò H’mông Cao Bằng” thuộc tỉnh Cao bằng.  
3.1.4. Sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Thịt bò H’mông Cao Bằng”  cho sản phẩm thịt bò H’mông Cao Bằng thuộc tỉnh Cao bằng và biểu trưng phải đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng theo đúng quy định về sở hữu trí tuệ
3.1.5. Tuân thủ quy trình sản xuất, giết mổ, bảo quản chất lượng sản phẩm, hoạt động kinh doanh đã được công ty cùng các đối tác xây dựng lên.
3.1.6. Thủ tục cần thiết để được bắt đầu sử dụng (trường hợp thành viên mới kết nạp sau): Thứ nhất cần thông báo cho các thành viên đã liên kết với công ty được biết và được các thành viên thông qua trước khi sử dụng 15 ngày, ngoại trừ những thành viên đã đăng ký tên tham gia liên kết với công ty thì được sử dụng ngay.
3.1.8. Không vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể
3.1.9. Nộp phí cấp và sử dụng nhãn hiệu tập thể theo quy định (nếu có).

3.2.Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sau khi được phép sử dụng nhãn hiệu tập thể “Thịt bò H’mông Cao Bằng”

3.2.1. Tất cả các thành viên tham gia sản xuất hay kinh doanh đựợc phép sử dụng, khai thác nhãn hiệu tập thể đều bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ.
3.2.2. Các thành viên sản xuất hay thương mại được phép sử dụng, khai thác nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm “Thịt bò H’mông Cao Bằng”
3.2.3. Các thành viên sản xuất hay thương mại có quyền đóng góp ý kiến trong việc xây dựng uy tín cho nhãn hiệu tập thể
3.2.4. Được quyền tự bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình trong việc sử dụng nhãn hiệu tập thể “Thịt bò H’mông Cao Bằng”  theo quy định của pháp luật. Bình đẳng trước các quyền và nghĩa vụ trong việc sử dụng nhãn hiệu. Được hưởng các quyền lợi khác có được từ pháp luật, chính sách của nhà nước và của công ty. Được cung cấp đầy đủ thông tin về qui trình sản xuất, giết mổ, bảo quản,kinh doanh sản phẩm thịt bò H’mông Cao Bằng.
3.2.5. Có nghĩa vụ tuân thủ Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể “Thịt bò H’mông Cao Bằng, bảo vệ uy tín, danh tiếng sản phẩm, không chuyển giao quyền sử dụng cho người khác bằng bất cứ hình thức nào khi chưa được sự đồng ý của công ty; chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình; đề nghị công ty hoặc các cơ quan chức năng xử lý các vi phạm gây ảnh hưởng đến uy tín, danh tiếng và việc sản xuất, kinh doanh các sản phẩm “Thịt bò H’mông Cao Bằng”. Chịu sự kiểm tra của công ty và các cơ quan chức năng.
3.2.6. Các hộ sản xuất và thương mại sử dụng nhãn hiệu tập thể phải nộp mức phí hàng năm theo quy định của công ty (nếu có) và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao bằng phê duyệt. Mức phí này (nếu có) sẽ do Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng và công ty thỏa thuận với từng thành viên sản xuất hay kinh doanh sử dụng nhãn hiệu tập thể với phương pháp tính toán dựa trên giá trị trung bình của số lượng sản phẩm được mua bán trong năm tài chính (căn cứ vào chứng từ mua bán hàng), hoặc có thể thu phí sử dụng 01 lần/năm.
Điều 4. Quy định về đăng ký và thực hiện quyền chủ sở hữu nhãn hiệu.
4.1. Chỉ có công ty mà đại diện là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc mới được quyền đứng ra đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Thịt bò H’mông Cao Bằng cho sản phẩm thịt bò H’mông của tỉnh Cao bằng
4.2. Chỉ có công ty mới được thực hiện quyền chủ sở hữu nhãn hiệu theo luật định, bao gồm: cho phép hoặc thu hồi quyền sử dụng của các tổ chức, cá nhân; thực hiện các thủ tục pháp lý cho việc xin gia hạn thời hạn bảo hộ của văn bằng, đề nghị sửa đổi quy chế sử dụng nhãn hiệu. Các nội dung khác liên quan tới đăng ký và thực hiện quyền chủ sở hữu nhãn hiệu do Đại hội thành viên liên kết hàng năm  quyết định.
4.3. Việc cho phép hoặc thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu “Thịt bò H’mông Cao Bằng” cho sản phẩm thịt bò H’mông tỉnh Cao bằng sẽ được thực hiện bằng văn bản.
4.4. Công ty ban hành mẫu đơn, nội dung, thủ tục và thời gian giải quyết đề nghị sử dụng nhãn hiệu tập thể và mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện sử dụng nhãn hiệu, Quyết định thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu.
Điều 5. Những quy định về việc sử dụng nhãn hiệu tập thế
5.1. Các thành viên sản xuất hay thương mại sử dụng nhãn hiệu tập thể theo đúng mẫu đã đăng ký và chỉ được sử dụng cho sản phẩm do trực tiếp hộ gia đinh sản xuất theo đúng qui trình kỹ thuật chung và nằm trong hệ thống quản lý chuỗi giá trị của công ty tổ chức.
5.2. Nhãn hiệu tập thể được gắn trên bao bì sản phẩm;
5.3. Các thành viên sản xuất hay thương mại chỉ được sử dụng nhãn hiệu tập thể, không được quyền chuyển nhượng nhãn hiệu này dưới bất kỳ hình thức nào;
5.4. Nếu có sự tranh chấp, bất đồng hoặc khiếu nại phát sinh liên quan đến nhãn hiệu tập thể này, công ty sẽ có trách nhiệm giải quyết căn cứ vào pháp luật hiện hành.
 
CHƯƠNG II. QUI ĐỊNH VỀ KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 6. Quy định về việc kiểm tra sử dụng nhãn hiệu, thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu và xử lý vi phạm.
6.1. Công ty là người chịu trách nhiệm chính
6.1.1. Kiểm tra việc sử dụng tem (nếu có), nhãn hiệu tập thể “Thịt bò H’mông Cao Bằng cho sản phẩm thịt bò H’mông tỉnh Cao Bằng của các tổ chức và cá nhân;
6.1.2. Kiểm tra chất lượng sản phẩm, quy trình sản xuất, giết mổ, bảo quản, đóng gói và phân phối sản phẩm thịt bò H’mông Cao Bằng bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp qua người tiêu dùng
6.1.3. Kiểm tra chất lượng sản phẩm trước và trong lưu thông trên thị trường;
6.1.4. Kiểm tra việc gắn tem, nhãn lên bao bì đựng sản phẩm.
6.1.5. Công ty có quyền thực hiện việc xử lý vi phạm theo qui chế này, bao gồm: cho phép sử dụng, thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu của tổ chức, cá nhân trong trượng hợp phát hiện tổ chức, cá nhân vi phạm việc sử dụng nhãn hiệu hoặc có hành vi gây ảnh hưởng đến uy tín, danh tiếng và chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể đến mức phải thu hồi quyền sử dụng. Thời hạn thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu phụ thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm và quy định trong qui chế này. Đề nghị cơ quan chức năng xử lý nếu vi phạm vượt quá thẩm quyền của công ty hoặc thuộc đối tượng điều chỉnh của Pháp luật.
6.1.6. Việc xử lý vi phạm được thực hiện khi Ban giám đốc công ty và cơ quan phối hợp giám sát với công ty nhất trí thông qua và phải được thực hiện bằng văn bản. Hình thức thông báo tổ chức, cá nhân vi phạm việc sử dụng nhãn hiệu do công ty quyết định.
6.2. Các thành viên sản xuất hay thương mại sẽ bị tước quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể trong các trường hợp sau:
6.2.1. Không thực hiện đúng quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể;
6.2.2. Sản phẩm không đảm bảo đủ tiêu chuẩn chất lượng theo quy định;
6.2.3. Sử dụng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm không có nguồn gốc từ Cao Bằng
6.3. Bất kỳ thành viên sản xuất hay thương mại nào phát hiện các hành vi xâm phạm quyền sở hữu đối với nhãn hiệu tập thể này phải có trách nhiệm thông báo với công ty hoặc cơ quan phối hợp giám sát quản lý chất lượng sản phẩm do công ty ủy quyền và có quyền đề xuất các biện pháp xử lý.
Điều 7. Công ty có quyền thuê các cơ quan, đơn vị tiến hành giám sát và kiểm tra độc lập đối với các đơn vị phân phối sản phẩm thịt bò H’mông
7.1. Các đơn vị tư vấn độc lập có quyền kiểm tra và giám sát việc thực hiện sử dụng NHTT cho sản phẩm thịt bò H’mông Cao Bằng tại các điểm phân phối của mỗi công ty, siêu thị, nhà hàng…
7.2. Các thành viên tham gia sử dụng và khai thác quyền sở hữu trí tuệ trên sản phẩm thịt bò H’mông Cao Bằng cần cung cấp địa chỉ các địa điêm phân phối thịt bò H’mông cho đơn vị tư vấn do công ty thuê
Điều 8. Công ty có quyền khởi kiện đối với các đơn vị phân phối lạm dụng thương hiệu của sản phẩm thịt bò H’mông Cao Bằng (hàng giả, hàng nhái)
8.1. Khi các đơn vị đã tham gia phân phối thịt bò H’mông Cao Bằng, cùng người tiêu dùng, hoặc đơn vị tư vấn phát hiện ra bất kỳ cửa hàng, siêu thị … nào lạm dụng thương hiệu của sản phẩm thịt bò H’mông Cao bằng để bán thịt bò không rõ nguồn gốc lấy tên là thịt bò H’mông Cao Bằng sẽ bị công ty khởi kiện
8.2. Các đơn vị tham gia phân phối thịt bò H’mông Cao bằng cần có trách nhiệm cùng công ty bảo vệ thương hiệu cho sản phẩm của mình, tuyệt đối không bán hàng giả, hàng nhái
Điều 9. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp.
9.1. Ban giám đốc công ty là đại diện cho công ty cùng các thành viên tham gia liên kết để giải quyết các tranh chấp trong việc đăng ký bảo hộ, sử dụng nhãn hiệu tập thể “Thịt bò H’mông Cao Bằng” cho sản phẩm thịt bò H’mông tỉnh Cao bằng. Trong trường hợp phức tạp hoặc nội dung tranh chấp vượt quá thẩm quyền công ty đề nghị cơ quan chức năng xem xét giải quyết.
Kết luận về việc giải quyết tranh chấp phải được thực hiện bằng văn bản và gửi cho các bên tranh chấp, các cơ quan hữu quan.
9.2. Các khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu tập thể “Thịt bò H’mông Cao Bằng” cho sản phẩm thịt bò H’mông tỉnh Cao bằng phải được giải quyết theo trình tự, thủ tục của Luật khiếu nại tố cáo và các qui định của công ty cùng các thành viên đã ban hành và thống nhất.

CHƯƠNG III. CÁC QUI ĐỊNH KHÁC

Điều 10. Quy định về in tem, nhãn hiệu.
10.1. Công ty là người duy nhất quy định về nội dung, hình thức, chất lượng tem (nếu có), nhãn hiệu “Thịt bò H’mông Cao Bằng” cho sản phẩm thịt bò H’mông tỉnh Cao bằng
10.2. Công ty in tem (nếu có) để gắn lên bao bì sản phẩm, hoặc in nhãn lên bao bì sản phẩm theo nhu cầu sử dụng của các thành viên đã liên kết với công ty.
10.3. Trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu in tem, nhãn thì phải được công ty xem xét về nội dung, hình thức, chất lượng, số lượng tem, nhãn và đồng ý trước khi in.
 Điều 11. Sửa đổi bổ sung
11.1. Mọi sửa đổi, bổ sung của Quy chế này phải được lập thành văn bản bởi công ty và các thành viên tham gia mới có giá trị pháp lý. Công ty có trách nhiệm thông báo nội dung sửa đổi cho các bên có liên quan;
11.2. Danh dách các thành viên sản xuất hay thương mại sử dụng nhãn hiệu tập thể được phép sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh theo tình hình thực tế.
Điều 12. Điều khoản thi hành.
12.1. Tất cả các thành viên đã liên kết với công ty để sản xuất, kinh doanh  sản phẩm thịt bò H’mông tỉnh Cao bằng có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh quy chế này, nêu cao ý thức trong việc bảo vệ uy tín, chất lượng, giá trị sản phẩm “Thịt bò H’mông Cao Bằng” cho sản phẩm thịt bò H’mông tỉnh Cao bằng
 12.2. Mọi thay đổi về nhãn hiệu, quy chế sử dụng phải được Hội nghị do công ty cùng cá thành viên tổ chức và nhất trí thông qua.
12.3. Quy chế này đã được Ban giám đốc công ty chấp thuận thông qua và có hiệu lực thi hành sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý với các cơ quan quản lý Nhà nước
12.4. Mọi nội dung trong Quy chế có giá trị bắt buộc thi hành đối với mọi đối tượng sử dụng nhãn hiệu tập thể.

Video


Bản đồ

Nguồn gốc


Đối tác chiến lược